• ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ

    AgiosSavvas_bw

  • ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΗ

    25Martiou

  • Ο Χριστός επισκέπτης

    Xristos_Diakritikos_Episkeptis

Λαμπρή θά εἶναι καί φέτος ἡ στρατιωτική παρέλαση της 28ης στήν Θεσσαλονίκη μέ ὅλα τά Μηχανοκίνητα-Π.Αεροπορία-Π.Ναυτικό !!!!!

Λαμπρή προγραμματίζεται νά εἶναι καί φέτος ἡ στρατιωτική παρέλαση, ἡ ὁποία θά γίνει στήν Θεσσαλονίκη γιά τόν ἑορτασμό τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Θά συμμετέχουν μηχανοκίνητες μονάδες τοῦ Στρατού Ξηράς, θά πετάξουν μαχητικά ἀεροσκάφη ἐνώ πλοία τοὺ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ θά ἀγκυροβολήσουν στὀ λιμάνι τῆς συμπρωτεύουσας !!!!!!!!!!!!

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 1940 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΤΖΙΑΡΟΥ, ΤΟΥ 1/40 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ !!!!!

ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ 1940. ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΤΖΙΑΡΟΥ !!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ !!!!!!!
Αριθ. Δ.Υ.
Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941
Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζιαρος Νικόλαος
Προς Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα
«Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών».
«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου ε.ε. και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου Τάγματος Υμών μικρόν ύψωμα απέχον περί τα 300 μέτρα, χάριν περιπάτου, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης. Κατά την επιστροφήν μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήματα, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπον της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό ημίφως. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ απροόπτου, κατ’ αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν όμως αυτοστιγμεί συνήλθον εκ του τρόμου, επειδή εγνώριζον, ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε ως όραμα, είτε καθ’ ύπνον κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στρατού μας.
Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν Της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώραν. Ήκουσα να ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου, είπε! Εγώ ενεφανίσθην να σού είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσεις:
1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη τούτου νικηφόρως.
2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος, ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσις του εκ της Χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ην ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία της και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προίσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.
3) Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι ο δίκαιος πάντοτε υπερισχύει της βίας.
Ανέφερε, λοιπόν, ταύτα και εγγράφως εις τον Διοικητήν σου, ίνα μη πτοηθή προ ουδενός κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο Ελληνικός Στρατός θα νικήση!».
Μεθ’ ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου εθαμβώθησαν.
Εν τέλει συνήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην αμέσως εις την σκηνήν υμών, όπου έξωθι ταύτης ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς.

Ετύγχανον Διμοιρίτης της Γ’ Διμοιρίας (2ου Λόχου, Ι Τάγματος, 40ου Συντάγματος Ευζώνων), ότε εις την περιοχήν Α’, του χωρίου Γκολέμι εν Β. Ηπείρω (Αλβανία) κατά μίαν προσωρινήν ανάπαυλαν του Τάγματος εν εφεδρεία, καθ’ ην δεν εδικαιολογείτο παραίσθησις ή ολιγοψυχία, συνέβη το όραμα. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένον μου καθήκον να σας ενημερώσω περί του γεγονότος εκείνου.

Τούτο περιγράφεται εν τη υποβληθείση αναφορά μου, της οποίας ακριβές αντίγραφον σας εγκλείω.
Επειδή ως Χριστιανός δεν επιθυμώ θόρυβον περί το όνομά μου, παρακαλείσθε θερμότατα, όπως μείνω άγνωστος, πράγμα όπερ έχω και ως αρχήν.


Ανθυπασπιστής
Νικόλαος Γκάτζιαρος
( Μετά από την εμφάνιση αυτήν, όλοι μας οι στρατιώτες εδώσαμε τον φτωχό όβολό μας και με προθυμία κτίσθηκε στο μέρος αύτό ο ναός της Παναγίας.)

Η αναφορά αυτή έχει καταγραφεί ως Ιστορικό Ντοκουμέντο στό βιβλίο του Στρατηγού Κατσιμήτρου πού έχει εκδόσει τό ΓΕΣ !!!!!!

Ο Alithia FM ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΔΩΝΑΚΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22-10-2016 !!!! ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ !!!!!

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22-10-2016.Μάς κάλεσαν, τόν Αλήθεια FM, ο συμπατριώτης μας Ομογενής Αλέκος από τήν Μασσαλία της Γαλλίας νά πάμε μαζί μέ τούς υπέροχους Παραδοσιακούς καλλιτέχνες τά ''Καλιδωνάκια'' καί νά πάρουμε πλάνα από ένα μικρό αλλά γνήσιο καί σπάνιο γλέντι στό σπίτι του γέρο-Μύρου όπου ήταν τά παιδιά του από Γαλλία η Ειρήνη Σπηλιάδη  καί από τό Tarpon της Αμερικής ο Κώστας Πέτρου αλλά παρευρέθηκαν καί άλλοι Ομογενείς μας από τό Σύδνευ Αυστραλίας ο Θανάσης Αλεξιάδης μέ τήν σύζυγο του Μελίσσα καθώς καί γειτόνοι. Περάσαμε απίστευτες καί συγκινητικές στιγμές !!!!!!!

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ :

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22-10-2016. ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΙΔΩΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ !!!!

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 16-10-2016. Καταπληκτική ομιλία από τόν ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Γ.Κρουσταλάκη , πνευματικό τέκνο του Αγ.Πορφυρίου !!!!

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 16-10-2016. Καταπληκτική ομιλία από τόν ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Γ.Κρουσταλάκη , πνευματικό τέκνο του Αγ.Πορφυρίου μέ θέμα : ‘’ Ο Άγιος Πορφύριος καί η σημερινή οικογένεια ‘’. Διοργάνωση από τήν Σχολή Γονέων της Ι.Μητροπόλεως μας Καλύμνου-Λέρου-Αστυπαλαίας στήν αίθουσα διαλέξεων !!!! Εισήγηση από τόν Μητροπολίτη μας κ.κ. Παίσιο. Πάρα πολύς κόσμος παρευρέθηκε καί όλο το Ιερατείο.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ :

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 16-10-2016.ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΓΙΑ ΑΓ.ΠΟΡΦΥΡΙΟ !!!!

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 9-10-2016. Ο Διευθυντής Προγράμματος του ΡΣ της Πειραικής Εκκλησίας ζωντανά στά Στούντιο του Αλήθεια FM γιά πολλά τρέχοντα θέματα !!!!

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 9-10-2016. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ FM ME ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΜΑΡΚΟΥΔΗ .ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ !!!!!!

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 11-10-2016. Καλεσμένη σήμερα στά Στούντιο του Αλήθεια FM η αγαπητή μας Χρύσα Νικολάου Ζαίρη !!

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 11-10-2016. Καλεσμένη σήμερα στά Στούντιο του Αλήθεια FM η αγαπητή μας Χρύσα Νικολάου Ζαίρη !! Μιλήσαμε γιά τό νέο της βιβλίο '' Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ '' καί άλλα ενδιαφέροντα. Συγκινητική καί δυναμική η παρουσία της καλεσμένης μας, μιά εκπομπή πού αξίζει νά δείτε.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ''ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2016'' : ''ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ'' !!!!!

ΜΗΝΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ Η ΑΣΚΗΣΗ "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2016" !!!!!
Η άσκηση “Παρμενίων” τόνωσε το αίσθημα ασφαλείας στους κατοίκους του Έβρου και των νησιών του Αιγαίου, χαλύβδωσε το φρόνημα των στελεχών και έστειλε το μήνυμα που έστειλε προ ημερών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος από το μνημείο του ήρωα σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, “Μολών Λαβέ”.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 9-10-2016. Παρουσίαση του νέου βιβλίου για τόν Αγ.Σάββα της Καλύμνου από τήν συγγραφέα του Χρύσα Ζαίρη !!!!

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 9-10-2016. Παρουσίαση του νέου βιβλίου για τόν Αγ.Σάββα της Καλύμνου από τήν συγγραφέα του Χρύσα Ζαίρη στό Συνεδριακό Κέντρο πού βρίσκεται μέσα στήν Ι.Μ.του Αγίου.Κατάμεστη η αίθουσα καί καταπληκτική στόν λόγο της η Καλύμνια συγγραφέας.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ :

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 9-10-2016. Παρουσίαση του βιβλίου για τόν Αγ.Σάββα !!

Ο πολύ γνωστός Αγιορείτης Γέροντας π.Αβραάμ καί συνεργάτης του Ραδ.Σταθμού μας ΑΛΗΘΕΙΑ FM στήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΒ !!!!! 7-10-2016 !!

Ο πολύ γνωστός Αγιορείτης Γέροντας π.Αβραάμ καί συνεργάτης του Ραδ.Σταθμού μας ΑΛΗΘΕΙΑ FM στήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΒ !!!!! 7-10-2016 !!
Από τα 12 μίλια, το επεισόδιο & την προσωρινή κατάληψη 1-2 Ελληνικών νησιών από τους Τούρκους, στην επιστροφή της Κωνσταντινούπολης, τον κοιμώμενο Άγιο Βασιλέα, έως & την Αναλαμπή της Ορθοδοξίας.
Ξεκινώντας από τον Μέγα Αλέξανδρο & την Παλαιά Διαθήκη, οι προφητείες των Αγίων, μας πηγαίνουν στην τηλεόραση & στα αεροπλάνα, στην επανάσταση του 1821, στο Τσερνομπίλ, στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έπειτα μας φέρνουν στην σημερινή κατάσταση & τέλος μας αποκαλύπτουν (συχνά με λεπτομέρεια), γεγονότα που θα βιώσουμε σαν έθνος , από την επέκταση των 12 μιλίων, στο επεισόδιο με τους Τούρκους & την προσωρινή κατάληψη 1-2 ελληνικών νησιών, την επιστροφή της Κωνσταντινούπολης στους Έλληνες, την Ανάσταση του κοιμώμενου Βασιλέα, τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο & την παύση του, καθώς & την Αναλαμπή της Ορθοδοξίας.
Συγκλονιστικές προφητείες στην μετά Χριστόν εποχή έχουμε από τους: Άγιο Κωνσταντίνο, Άγιο Μεθόδιο, Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, με πιο πρόσφατες αυτές του Αγίου Παϊσίου, καθώς & από πολλούς άλλους μεγάλους & σύγχρονους Αγίους.
Στο συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ με θέμα «Προφητείες», που προβλήθηκε από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV στις 7.10.2016 & που το παρουσιάζει η κυρία Δέσποινα Μποτίτση, αποκαλύπτονται πολλές σημαντικές προφητείες που επαληθεύτηκαν, που επαληθεύονται, αλλά κυρίως προφητείες, οι οποίες αφορούν συνταρακτικά γεγονότα που αναμένουμε σαν έθνος & γενικότερα σαν ανθρωπότητα.
Ομιλούν οι: Πατήρ Αβραάμ Αγιορείτης Μοναχός Ι.Μ.Μεγίστης Λάβρας, Αθανάσιος Ρακοβαλής, Ανέστης Μαυροκέφαλος, Νίκος Χειλαδάκης, Λάζαρος Τσακιρίδης, Γεράσιμος Προδρομίτης, Ιωάννης Τασσιάς Μητρ. Λαγκαδά.
Παρουσίαση εκπομπής ΄΄ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ΄΄: Δέσποινα Μποτίτση (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV – 7.10.2016)
Ο Μέγας Αλέξανδρος (Παλαιά Διαθήκη).
Η επανάσταση του 1821.
Οι τηλεοράσεις & τα αεροπλάνα.
Ο περιορισμός της Αγγλίας στο νησί της.
Η πυρηνική καταστροφή του Τσερνομπίλ.
Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.
Η Ελλάδα της κρίσης, της φτώχιας & της πείνας.
Η πολιτειακή ανωμαλία & το παγκόσμιο κεφάλαιο.
Η επέκταση των ναυτικών μιλίων από 6 σε 12.
Το θερμό επεισόδιο Ελλάδας – Τουρκίας.
Η προσωρινή κατάληψη 1 – 2 ελληνικών νησιών από τους Τούρκους.
Η κάθοδος της Ρωσίας & ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος.
Τα φράγματα του Ευφράτη.
Οι εκκλησίες τις Μικρά Ασίας.
Ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος.
Ο διαμελισμός της Τουρκίας.
Η Επιστροφή της Κωνσταντινούπολης στους Έλληνες.
Η Ανάσταση του κοιμώμενου Βασιλιά Ιωάννη.
Η Θεία επέμβαση στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Η παύση του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου.
21ος αιώνας, ο αιώνας της Ορθοδοξίας.

Ό πολύ γνωστός Αγιορείτης Γέροντας π.Γαβριήλ μιλάει γιά τήν μεγάλη αξία του Στρατηγού καί Πρωθυπουργού Ν.Πλαστήρα , γιά τἠν μεγάλη του πίστη, ασύγκριτο ήθος καί πατριωτισμό,πού σπανίζουν σήμερα !!!!

Ό πολύ γνωστός Αγιορείτης Γέροντας π.Γαβριήλ μιλάει γιά τήν μεγάλη αξία του Στρατηγού καί Πρωθυπουργού Ν.Πλαστήρα , γιά τἠν μεγάλη του πίστη, ασύγκριτο ήθος καί πατριωτισμό, πράγματα πού σπανίζουν σήμερα στήν Πολιτική σκηνή. Ευχόμαστε όλοι οι Πανέλληνες ο καλός Θεός νά στείλει σύντομα μιά τέτοια μορφή νά οδηγήσει τήν Ελλάδα μας. Τό ηρωικό Σύνταγμα 5/42 του Στρατηγού Πλαστήρα είναι αυτό πού πρωτοστάτησε στούς Μικρασιατικούς αγώνες, αυτό πού προκάλεσε πανωλεθρία καί τρὀμο στόν Τουρκικό Στρατό καί πού εδρεὐει στήν Κάλυμνο μας εδώ καί χρόνια καί είναι μεγάλη καί ιδιαίτερη τιμή γιά τό νησί μας !!!!!!!!!

ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΛΕΜΕ ΜΕ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ ,ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΣ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΛΕΜΕ ΜΕ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ ,ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΣ :
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΣ π.ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ !! ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ !!!!

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ !!

ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ !!!! ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΑΠΕΙΝΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ , ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ !!!!!

Στό '' Διαβάστε περισσότερα'' δείτε όλα τά βίντεο.

Διαβάστε περισσότερα...